คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายรัชชัย วัฒนไกร
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรนภา แซ่อึ้ง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางทัศนา ทับทองดี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายปณชัย ศรีเหรา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายประยูร อสัมภินพงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภชัย เงาวัฒนาประทีป
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาพิชัย ธมฺมวิชโย
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสุวรรณประชานุกูล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายประมินทร์ ทีประลา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเกศินีย์ สวนทรัพย์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐพล ศิวะพรชัย
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายประพันธ์ วัฒนไกร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางนลิน เมืองเชียงหวาน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฉัฐพนิต มยูขโชติ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัช กรุดมณี
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ