ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการค่ายคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน ประจำปี 2563
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 64
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย ร่วมเดินทางไปส่ง ครูนพดล งามเนตร ณ โรงเรียนลานกระบือวิทยา จ.กำแพงเพชร
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 64
พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา2563
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 64
ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัล
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 64
ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ และ ธนาคารโรงเรียน
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 64
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 64
ผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความยินดีให้กับครูที่ได้รับรางวัล "ครูดีไม่มีอบายมุข"
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 64
ผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความยินดีให้กับครูที่ได้รับรางวัล
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 64
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย ได้จัดสอบสัมภาษณ์นักเรียนชั้น ม.3 (เดิม)
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 64
โครงการสอนเสริมเพิ่มความรู้ทางด้านวิชาการ ม.6
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 64
วันที่ 5 มีนามคม 2564 สอบธรรมศึกษา
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 64
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย เรียนธรรมศึกษา
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 64
ผู้อำนวยการ ดร.ธวัช กรุดมณี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้คำแนะนำ (coaching)
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 64
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย เลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 64
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.อู่ทอง มาให้ความรู้กับนักเรียน
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 64
แนะแนวหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 64
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 64
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัยมีมาตราการทำความสะอาด
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 64