ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมกีฬาสี ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 65
ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการเข้าร่วาเสวนาวิชาการ 3 ทศวรรษ
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 65
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดำเนินการจัดสอบ "ธรรมศึกษา"
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 65
ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายบริหารงานร่วมต้อนรับ นายชวลิต เจนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 65
ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในการเปิดธรรมศึกษา
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 65
นักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมกิจกรรมตรวจเยี่ยมและนำเสนอเพลงพื้นบ้าน
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 65
ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ และตัวแทนคณะครู ร่วมรับชมการแสดงศิปะลพื้นบ้าน ในกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 65
ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายในพื้นที่รับผิดชอบ ออกตรวจพื้นที่
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 65
กิจกรรมการเรียนธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 65
กิจกรรมเพิ่มความรู้ความสามารถในสอบ TGAT ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.5 - ม.6
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 65
พิธียกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ ที่เกษียณอายุราชการ
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 65
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมยุวกาชาด
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 65
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนักศึกษาวิชาทหาร
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 65
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 65
กิจกรรมอาสายุวกาชาด ปลูกป่าชายเลน
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 65
กิจกรรมโครงการอบรมอาสายุวกาชาด การปฐมพยาบาล
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 65
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 65
หวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนร่วมแสดงเพลงทรงเครื่อง ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 65
ตัวแทนคณะครูเข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 65
ตัวแทนคณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านดิจิทัลแพลตฟอร์มของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 65