กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายสุเมธกุล คล้ายสินธุ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายธนพงษ์ คล้ายทอง

นางสาวกรวิภา ดาวดี

นางสาวมรกต สุวัชรกุล

นางสาวพรทิพา รุ่งเร่

นางสาวประกายดาว ชุมภูบาง

นางสาวชาลิสา ผิวคราม