กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวทวีพร แก้วบัวดี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสุทธิสา เกตุเห่ง

นางสาววิราวัลย์ ชาญกล้า

นางสาวจุฑามาศ ไชยชาญยุทธ์