กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวทวีพร แก้วบัวดี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางพาวิณีย์ ปิยะพันธ์

นางสุทธิสา เกตุเห่ง

นางสาววิราวัลย์ ชาญกล้า

นางสาวจุฑามาศ ไชยชาญยุทธ์