กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวนารีย์ ทับทิมทอง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางอโนทัย กลิ่นพยอม

นางสาวธันยาภัทร์ รัตนศิรินิธิเมธ

นางสาวปิยะมาศ แผนสมบูรณ์

นางสาวชญาณ์นินท์ แสนโดด

นางสาวจันทร์เพ็ญ แก้วคำหอม

นางสาวปรางค์รักษ์ อมรวดีกุล

นายผดุงพล เพ็ชร์คุ้ม