กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายประกิจ เข็มเพ็ชร์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายอานนท์ พุ่มมาลา

นางสาวสาวินี วงษ์กรณ์

นายสกล อาจคงหาญ