กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวกาญจนา คำเทศ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวสุภาวดี เติมใจ

นายกฤตพล เทศสำลึก

นางสาวอติคุณ แต่งงาม