กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายนารินทร์ แจ่มจิตต์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวกาญจนา คำเทศ

นางสาวสุภาวดี เติมใจ

นายกฤตพล เทศสำลึก

นางสาวอติคุณ แต่งงาม