กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายนารินทร์ แจ่มจิตต์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวกาญจนา คำเทศ

นางสาวสุภาวดี เติมใจ