กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายมณเฑียร ศรีสุข

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายเกชา หงษ์เวียงจันทร์

นายอาณัติ เนืองนุ้ย

นางสาวรุ้งตะวัน วรนุช

นางสาวจิตลดา รักน้อย

นายเรวัตร จิตเที่ยง

นายชัยพัชญ์ วิจิตรวรารัตน์

นายฉลอง สวยค้าข้าว