กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายประคอง อดทนดี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางทัศนา ทับทองดี

นางปรัสรา เนียมแก้ว

นางสาวสิริพิชญ์ ตั้งกองทรัพย์

นายอาทร พุทธิมัย

นางสาวปริญญารัตน์ โพธิกุล

นางกรีรติกานต์ ขุ่มด้วง

นางสาวฐนพร จันทร์มั่น

นางสาวนารีนาฎ เย็นสบาย

นายอุเทน จำนงค์บุญ

นางสาวสุพรรณศรี พันธุ์แตง

นางสาวสุภาพร จันทร์เรือง

นางสาวศิริลักษณ์ อยู่สุข