กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกรีรติกานต์ ขุ่มด้วง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางทัศนา ทับทองดี

นายประคอง อดทนดี

นางปรัสรา เนียมแก้ว

นางสาวสิริพิชญ์ ตั้งกองทรัพย์

นายอาทร พุทธิมัย

นางสาวปริญญารัตน์ โพธิกุล

นางสาวฐนพร จันทร์มั่น

นางสาวนารีนาฎ เย็นสบาย

นายอุเทน จำนงค์บุญ

นางสาวสุพรรณศรี พันธุ์แตง

นางสาวสุภาพร จันทร์เรือง

นางสาวศิริลักษณ์ อยู่สุข

นายชิษณุพงศ์ แสงดี