เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย (อ.ท.ศ.)
จังหวัดสุพรรณบุรี

 
อู่ทองศึกษาลัย
เราภูมิใจในสถาบัน
ฟ้าเหลือง เลื่องลือลั่น
นามย่อเฉิดฉันท์ คือ “อ.ท.ศ.”
 
17 พฤษภา
97 นั้นหนา เป็นปีก่อตั้ง
มรรค 8 เปี่ยมพลัง
เจดีย์แปดเหลี่ยมร่วมสร้าง ศูนย์ร่วมจิตใจ
 
อู่ทองศึกษาลัย
เราภูมิใจในสถาบัน
ฟ้าเหลือง เลื่องลือลั่น
นามย่อเฉิดฉันท์ คือ “อ.ท.ศ.”
 
 
เรียนเด่น กีฬาดี
มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
นำชุมชน อู่ทอง ก้าวไกล
บนเนื้อที่ 13 ไร่ 137 ตารางวา
 
อู่ทองศึกษาลัย
เราภูมิใจในสถาบัน
ฟ้าเหลือง เลื่องลือลั่น
นามย่อเฉิดฉันท์ คือ “อ.ท.ศ.”
สุโข ปญฺญา ปฏิลาโภ
การได้ปัญญาเป็นเหตุให้เกิดสุข
ราชพฤกษ์เหลืองอร่ามล้ำยุค
โรงเรียนในฝันเป็นสุข ของชาวทวาฯ
 
อู่ทองศึกษาลัย
เราภูมิใจในสถาบัน
ฟ้าเหลือง เลื่องลือลั่น
นามย่อเฉิดฉันท์ คือ “อ.ท.ศ.”
 
อ.ท.ศ. รุ่งเรือง ศิวิไลซ์
พวกเราภูมิใจ ได้พัฒนา
โรงเรียนของเราล้ำค่า
สมกับคำว่า “อู่ทองศึกษาลัย”
 
อู่ทองศึกษาลัย
เราภูมิใจในสถาบัน
ฟ้าเหลือง เลื่องลือลั่น
นามย่อเฉิดฉันท์ คือ “อ.ท.ศ.”