พันธกิจ / เป้าประสงค์หลัก
พันธกิจ / เป้าประสงค์หลัก
พันธกิจ
1. บริหารจัดการให้โรงเรียนมีคุณภาพได้มาตรฐาน ด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
2. จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ส่งเสริมภาวะโภชนาการของผู้เรียนและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทย สู่วิถีพุทธชั้นนำ
5. ส่งเสริม สนับสนุนครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้
7. ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและสากล

เป้าประสงค์หลัก
1. โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง และผ่านการรับรองจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. โรงเรียนสะอาด สวยงาม มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
4. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของโรงเรียนและชุมชนสู่วิถีพุทธชั้นนำ
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. โรงเรียนใช้ระบบ ICT ที่ทันสมัย เพื่อการบริหารจัดการและการเรียนรู้ของผู้เรียน
7. ครูบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีทักษะการสื่อสารที่เหมาะสม
   และมีความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และสากล