คณะผู้บริหาร

ดร.ธวัช กรุดมณี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
อีเมล์ : cassanowatoo7@hotmail.com

นางลัดดา ดอกประดู่
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
อีเมล์ : olive_popeye1970@hotmail.com

นางวิริยาภรณ์ มหาเมฆ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
อีเมล์ : wiriyaporn.mahamek@gmail.com