กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวยมนา ทองใบ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาววรรณา สินสุขภัณฑ์

นางสาวเชตวัน ศิริแพทย์

นางสาวทัชชา ปทุมสูตร

นางสาวทิพย์สุดา พรศีลศรีอุทัย

นางสาวจรรยา รัตนจำนอง

นางสาวพิกุล เข็มเพ็ชร์