มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ได้รับการยกเว้นไม่ต้องดำเนินการ