แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แนวทางการดำเนินการเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของบุคลากรโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
 
1.  ช่องทางการร้องเรียน
          -  ยื่นหนังสือร้องเรียนด้วยตนเองที่โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย ในวันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น.
          -  ร้องเรียนผ่านหมายโทรศัพท์ที่หมายเลข 035565455 ในวันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น.
          -  ช่องทางแสดงความคิดเห็นในเว็บบอร์ดของเว็บไซต์โรงเรียน www.uthongsuksalai.ac.th
          -  ส่งข้อความใน Massenger ของ Facebook โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย - Uthongsuksalai School
          -  ส่งทางอีเมลโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย uthongsuksalai.ac.th@gmail.com
 
2.  ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
          ขั้นตอนที่  1      รับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของบุคลากรโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัยจากช่องทางต่าง ๆ
          ขั้นตอนที่  2      ดำเนินการคัดกรองและแยกประเภทเรื่องร้องเรียน
          ขั้นตอนที่  3      รวบรวมและสรุปข้อมูลการร้องเรียนเสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
          ขั้นตอนที่  4      ส่งเรื่องให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและดำเนินการในเรื่องที่ร้องเรียน
          ขั้นตอนที่  5      แจ้งผู้ร้องเรียนทราบเบื้องต้น (กรณีระบุผู้ร้องเรียน)
          ขั้นตอนที่  6      ผู้รับผิดชอบติดตาม และรายงานการดำเนินงาน
เสนอผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
          ขั้นตอนที่  7      ดำเนินการเก็บข้อมูลในเพื่อประมวลผลและสรุปผลการดำเนินงาน
          ขั้นตอนที่  8      จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
และบันทึกเพื่อจัดเก็บข้อมูล